Švyturio-Kauno Krepšinio Lyga
Varle.lt Sport Turas Adrelsta Vilterra Vilterra
 
© 2010 Kauno tinklinio mėgėjų lyga
Visos teisės saugomos.
Sukūrė: Netas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

KAUNO TINKLINIO MĖGĖJŲ LYGOS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Sporto žaidimai“ (juridinio asmens kodas 304403350) Kauno tinklinio mėgėjų lygos (toliau – KTML) Pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymo tikslus, pagrindus, asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims sąlygas, asmens duomenų saugojimo terminus, asmens duomenų sunaikinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką, duomenų subjektų teises, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojų pasitelkimo tvarką ir KTML santykį su duomenų tvarkytojais, atsakomybę.
2. Taisyklių tikslas – užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, fizinių asmenų privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, apsaugoti fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, susijusias su jų asmens duomenų tvarkymu.
3. Taisyklės taikomos tvarkant asmens duomenis automatiniu ir neautomatiniu būdu.
4. Taisyklių reikalavimai privalomi visiems VšĮ „Sporto žaidimai“ darbuotojams, kurie tvarko KTML asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

5. KTML tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) įtvirtintais, su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais:
5.1. teisingumo ir sąžiningumo principu – asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtu ir sąžiningu būdu;
5.2. skaidrumo principu – informacija ir pranešimai, susiję su tų asmens duomenų tvarkymu, turi būti lengvai prieinami ir suprantami, pateikiami aiškia ir paprasta kalba;
5.3. tikslo apribojimo principu – asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
5.4. duomenų kiekio mažinimo principu – asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
5.5. tikslumo principu – asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami;
5.6. saugojimo trukmės apribojimo principu – asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
5.7. vientisumo ir konfidencialumo principu – asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
5.8. atskaitomybės principu – KTML yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, būtų užtikrinamos duomenų subjektų teisės.

6. KTML renka, saugo ir naudoja KTML organizuojamose lygose ir/ar turnyruose dalyvaujančių asmenų duomenis tokiais tikslais:
6.1. nustatyti varžybų ir kitų renginių dalyvius, nustatyti jų tapatybes, lytį, amžių, tinkamumą dalyvauti KTML organizuojamose lygose ir/ar turnyruose kaip to reikalauja KTML lygų ir turnyrų nuostatai ir/ar KTML sprendimai.
6.2. Rinkti, kaupti duomenis tinklinio, kaip sporto šakos, vystymo tikslais.
6.3. KTML organizuojamų ir vykdomų varžybų, renginių oficialiuose dokumentuose, kaip to reikalaujama pagal KTML lygų ir turnyrų nuostatus bei oficialias FIVB taisykles ir jų papildymus.
6.4. Teikiant informaciją apie KTML organizuojamų ir vykdomų varžybų, renginių eigą, statistiką, foto/video reportažus bei išsamius aprašymus internete, spaudoje, radijo eteryje, televizijoje ir kt.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS

7. KTML renka, saugo ir naudoja tokius KTML darbuotojų, KTML lygose ir/ar turnyruose dalyvaujančių komandų, šių komandų registruotų žaidėjų, KTML lygų ir/ar turnyrų varžybose ir kituose renginiuose dirbančių kitų asmenų – trenerių, teisėjų, tarpininkų, sekretoriato darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas (ir/arba gimimo data), ūgis, svoris, pozicija, pilietybė (jei aktualu), komandos nuostatų nustatyta tvarka paraiškoje pateikiami duomenys.
8. KTML išvardintus duomenis renka ir naudoja priklausomai nuo to, koks asmuo ir kokiu tikslu dalyvauja KTML organizuojamose lygose ir/ar turnyruose.
9. Kiekvienas KTML organizuojamose lygose ir/ar turnyruose dalyvaujantis asmuo (žaidėjas, komanda, treneris, teisėjas, sekretoriato darbuotojai), registruodamiesi žaisti bet kurioje iš KTML organizuojamų lygų ir/ar turnyrų, automatiškai sutinka, kad KTML turi teisę rinkti ir tvarkyti jų asmens duomenis – nuotraukas ir vaizdinę medžiagą.
10. Visi žaidėjai ir komandos informuojami, kad asmens duomenys, valdomi ir tvarkomi KTML, nėra vieši, tačiau žaidėjo, trenerio ir kitų su komanda susijusių asmenų vardas, pavardė, amžius (jei aktualu), ūgis, svoris, pozicija, pilietybė (jei aktualu) ir foto nuotrauka gali būti skelbiami viešai spaudoje ar internete kartu su žaidėjo statistika, pasiekimais KTML organizuojamose lygose ir/ar turnyruose.
11. Šiose Taisyklėse nurodytus asmens duomenis (vardas, pavardė, (gimimo data ir/arba amžius), ūgis, svoris, pozicija, pilietybė (jei aktualu) ir foto nuotrauka) KTML gali skelbti KTML internetinėje svetainėje www.ktml.lt, Facebook paskyroje www.facebook.com/KaunoTinklinioMegejuLyga,

IV. KTML FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

12. KTML atlieka šias funkcijas:
12.1. organizuodama lygų ir/ar turnyrų varžybas ir kitus renginius užtikrina tinkamą dalyvių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą ypatingą dėmesį skirdama specialios kategorijos asmens duomenų tvarkymui ir apsaugai;
12.2. glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba pateikia informaciją savo duomenų subjektams apie vykdomą jų asmens duomenų tvarkymą nuo duomenų subjektų asmens duomenų gavimo momento. Ypatingas dėmesys dėl informacijos teikimo turi būti skiriamas nepilnamečiams iki 16 metų, kadangi šios kategorijos duomenų subjektai gali nesuprasti jų asmens duomenų tvarkymo reikšmės;
12.3. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenų saugumo užtikrinimui;
12.4. teikia metodinę pagalbą darbuotojams asmens duomenų tvarkymo tikslais;
12.5. organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimais;
12.6. užtikrina duomenų subjektų tinkamą teisių įgyvendinimą;
12.7. vykdo kitas funkcijas, reikalingas KTML teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

13. KTML turi teisę:
13.1. Informaciniais tikslais viešinti turimą informaciją ir/ar vaizdinę medžiagą apie žaidėjus, klubus internetinėje svetainėje www.ktml.lt, Facebook paskyroje www.facebook.com/KaunoTinklinioMegejuLyga. Šie duomenys gali būti prieinami neribotą laiką iki atskiro sprendimo.
13.2. Pasitelkti duomenų tvarkytoją, kuris tvarkys KTML pavestus tvarkyti asmens duomenis. KTML negali duomenų tvarkytojui suteikti platesnių teisių į asmens duomenis, nei yra nurodyta šiose Taisyklėse.
13.3. Kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktai, perduoti įgaliotoms valdžios institucijoms (pvz., teismams, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) asmens duomenų subjektų duomenis.
13.4. Kitas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Reglamente nustatytas teises.

14. KTML pareigos:
14.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi šių Taisyklių, Reglamento, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų;
14.2. tinkamai įgyvendinti duomenų subjekto teises laikydamasi Reglamente įtvirtintų reikalavimų;
14.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines ir organizacines asmens duomenų saugumo priemones;
14.4. praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas nekelia pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms;
14.5. nepagrįstai nedelsdamas pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui, kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelė rizika duomenų subjekto teisėms ir laisvėms;
14.6. pasitelkti asmens duomenų tvarkymui tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie garantuotų reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones;
14.7. Kitas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Reglamente nustatytas pareigas.

V. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS

15. Kiekvienas asmens duomenų subjektas turi teisę:
15.1. pareikalauti KTML pateikti visus surinktus bei KTML tvarkomus duomenis apie jį, t.y. turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
15.2. bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šiose Taisyklėse numatytų tikslų bei principų. Taip pat tais atvejais, kai asmuo laiko, kad jo asmens duomenų tvarkymas nėra reikalingas jo ir KTML santykiams plėtoti arba kai tokie santykiai nutrūksta ir duomenų tvarkymas KTML nėra būtinas;
15.3. reikalauti KTML, jog jo asmens duomenys būtų ištaisyti (jeigu KTML turimi duomenys yra klaidingi);
15.4. reikalauti ištrinti jo turimus asmens duomenis (ši teisė yra neabsoliuti ir KTML pažymi, kad tam tikri duomenys, kuriuos KTML tvarko, ne visais atvejais gali būti ištrinti, pvz., KTML vykdomų varžybų protokolai, statistikos, sąskaitų-faktūrų ir kt. duomenys). KTML turi pareigą ištrinti asmens duomenis tiek, kiek tai nepažeistų jos įsipareigojimų bei vykdomos veiklos;
15.5. nesutikti, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais;
15.6. gauti informaciją iš kur KTML gavo jo asmens duomenis, jei tokius duomenis KTML perdavė ne pats asmens duomenų subjektas tiesiogiai;

16. Kiekvienas asmens duomenų subjektas turi atitinkamas pareigas:
16.1. KTML pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis;
16.2. pasikeitus duomenų subjekto asmens duomenims arba duomenų subjektui pateikus neteisingus asmens duomenis, nedelsiant apie tai informuoti KTML ir pateikti naujus arba patikslintus asmens duomenis;
16.3. sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti savo turimomis teisėmis.

VI. KKL VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ METU RENKAMI DUOMENYS

17. KTML organizuojamos lygų ir turnyrų varžybos ir kiti renginiai yra vieši.
18. KTML turi teisę filmuoti, fotografuoti ir kitokiu būdu rinkti vaizdinę medžiagą KTML organizuojamų lygų ir turnyrų varžybų ir kitų renginių metu. Ši medžiaga KTML ar įgaliotų trečiųjų asmenų gali būti naudojama neribotą laiką.
19. Vaizdinė medžiaga (nuotraukos, vaizdo įrašai) renkama varžybų ir kitų renginių metu gali būti talpinama internetinėje svetainėje www.ktml.lt, Facebook paskyroje www.facebook.com/KaunoTinklinioMegejuLyga ir žiniasklaidos priemonėse.
20. KTML ir įgalioti tretieji asmenys asmens nuotraukų (jos dalies), padarytos varžybų ir kitų renginių metu, negali demonstruoti, atgaminti ar parduoti, jeigu tai žemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę reputaciją.
21. KTML ir įgalioti tretieji asmenys privalo laikytis visų įstatymų, susijusių su asmeninės informacijos naudojimu viešojoje erdvėje.
22. Kiekvienas KTML organizuojamose lygų ir/ar turnyrų varžybose ir kituose renginiuose dalyvaujantis asmuo (žaidėjas, komandų nariai, teisėjai, sekretoriato darbuotojai, lankytojai ir kiti asmenys vienaip ar kitaip dalyvaujantys šiuose renginiuose) automatiškai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei jo balsas, atvaizdas, nuotrauka bus naudojami tiesioginės transliacijos metu, renginio vaizdo įraše, kitu būdu įrašyti bei nufotografuoti, o ši medžiaga KTML ar įgaliotų trečiųjų asmenų gali būti naudojama neribotą laiką.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Šios Taisyklės gali būti bet kada keičiamos VšĮ „Sporto žaidimai“ sprendimu. Pasikeitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, Taisyklės yra peržiūrimos ir atnaujinamos.
24. Taisyklės talpinamos KTML internetinėje svetainėje www.ktml.lt. Atnaujintos Taisyklių nuostatos galioja nuo jų patalpinimo KTML internetinėje svetainėje www.ktml.lt momento. KTML neturi pareigos bet kokia forma papildomai informuoti KTML organizuojamose lygų ir/ar turnyrų varžybose ir kituose renginiuose dalyvaujančių asmenų apie Taisyklių pakeitimus.
25. Jeigu duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis KTML teikiamomis paslaugomis. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo duomenų subjektas ir toliau naudojasi KTML teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad duomenų subjektas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.
26. KTML atsako už šių Taisyklių ir asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymą.
27. KTML organizuojamose lygų ir/ar turnyrų varžybose ir kituose renginiuose dalyvaujantys asmenys savo dalyvavimu išreiškia sutikimą su šiomis Taisyklėmis.